Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Hard & Smart sp. z o.o.. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Hard & Smart sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-101), ul. Komornicka 27, KRS 0000093898, NIP: 7781395987, REGON: 634258489.

Inspektor Ochrony Danych

Hard & Smart sp. z o.o. nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane:

 • na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”), w celu wynikającym z treści takiej zgody;
 • na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu zawarcia umowy;
 • na podstawie zawartej przez Państwa z Administratorem umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu jej wykonania;
 • na podstawie i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • na podstawie i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym zwłaszcza:
 • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb klientów; optymalizacji produktów na podstawie uwag klientów na ich temat, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu oferowania Państwu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • pracownikom Administratora,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem i podwykonawcom, takim jak podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową lub prawną Administratora, dostawcom usług hostingowych, systemów informatycznych,
 • innym niezależnym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, partnerom handlowym Administratora.

Profilowania (zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, jej wykonania lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez okres negocjowania umowy, czas jej trwania oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny w celu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także przez okres niezbędny dla wypełnienia prawnego obowiązku Administratora.
 • Państwa dane osobowe pozyskane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji danego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz po realizacji celu przez okres niezbędny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Państwa dane osobowe pozyskane wyłącznie na podstawie zgody, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji danego celu lub do czasu cofnięcia zgody oraz po realizacji celu przez okres niezbędny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, można zażądać, abyśmy je usunęli.

ograniczenia przetwarzania danych:

Można zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały nam dostarczone. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: events@hands.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych może być:

 • wymogiem ustawowym
 • warunkiem zawarcia umowy
 • wymogiem umownym
 • dobrowolne

W przypadku niepodania danych:

 • mogą grozić Państwu konsekwencje wynikające z przepisów prawa
 • możemy odmówić zawarcia umowy
 • możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić realizacji świadczenia